لیست امتیازات کاربری

Instance مبلغ محدوده
تومان جایزه بازدید پست 1 Maximum 3000 times per month
تومان جایزه بازدید صفحات 1 Maximum 3000 times per month
تومان for viewing محصولات 1 Maximum 3000 times per month
تومان جایزه بازدید اگهی ها 1 Maximum 3000 times per month
تومان جایزه بازدید سفارش ها 1 Maximum 3000 times per month
تومان جایزه بازدید روزانه 10 -
تومان جایزه انتشار پست جدید 1 Maximum 3000 times per month
تومان جایزه انتشار صفحه جدید 10 Maximum 10 times per month
تومان for published content 1 Maximum 30 times per month
تومان جایزه انتشار آگهی جدید 10 Maximum 3000 times per month
تومان جایزه سفارش جدید 10 Maximum 30000 times per month
تومان جایزه ورود به سایت 1 Maximum once per day
تومان جایزه یکسال همکاری 100,000 -
تومان جایزه انتشار کامنت جدید 1 Maximum 5 times per post and Maximum 5 times per day
تومان جایزه کلیک کردن روی لینک: %url% 1 -
تومان جایزه معرفی بازدید کننده 10 Maximum 1000 times per month
تومان جایزه معرفی کاربر جدید 500 Maximum 300 times per month
تومان جایزه تماشای ویدیو 1 -
Birthday تومان 5,000 -
تومان برای عضویت جدید 3,000 -
تومان for product review 1 Maximum 3000 times per month