این دسته شامل اطلاعات و محتوای آموزشی ، فرهنگی تحقیقی و ادبی و اخبار و اطلاعیه ها می باشد. در این دسته آگهی های تجاری پذیرفته نخواهد شد.