شرایط پذیرش:حداقل 300 کلمه باشد. مطالب کپی 10 درصد ارزش امتیاز را دریافت می نماید.